ผลิตวิดีโออินโฟกราฟ
ด้วยโปรแกรม Adobe Affer Effects

July 07, 2019

- สร้างงาน Motion Graphic
- 2D Animation, Compose
- ใส่ลูกเล่น Effect ให้วิดีโอ สำหรับ ประกอบสื่อรายการ TV, สื่อ Video Presentation และ Digital Multimedia ต่างๆ

สอนการแต่งภาพ ด้วย
โปรแกรม Adobe Lightroom

October 09, 2019

- แก้ไขภาพให้ตรงกับสีจริง
- กำจัดสิ่งรบกวนในภาพออกไป
- จัดองค์ประกอบของภาพใหม่
- แก้ไขภาพที่มืดหรือสว่างจนเกินไป
- เพิ่มจุดเด่นให้แก่ภาพถ่ายของเรา

สอนการใช้ Digital Mixer

December 16, 2019

- พื้นฐานการใช้ไมค์ดิจิตอล
- การใช้ digital mixer
- การเปิดและจัดการระบบภาพ